Portal

Przedplata

ON B0
Zaznacz właściwą opcję
ON B7
Zaznacz właściwą opcję

Typ transakcji z punktu widzenia SENT

1. Osoba podpisana na niniejszym Zamówieniu oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do jego złożenia i zaciągnięcia zobowiązania w imieniu Kupującego. Podpisujący niniejsze Zamówienie przyjmuje i potwierdza, że ponosi osobistą odpowiedzialność za powstałą u SOLUMUS S.A.S.K.- A. (dalej: „Sprzedający”) szkodę w przypadku braku płatności (w tym w części)za zamówiony produkt przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie podpisującego zamówienie (w tym złożenie zamówienia pomimo braku umocowania bądź przekroczenia jego zakresu).

2. Kupujący niniejszym zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Sprzedającego. o wszelkich zmianach w niniejszym Zamówieniu w godz. pracy BOK.

3. W przypadkach, gdy Kupujący występuje w roli podmiotu wysyłającego, przekazuje on Sprzedającemu w niniejszym Zamówieniu właściwy numer SENT. W razie nieprzekazania do Sprzedającego aktualizacji lub przekazania danych niezgodnych z prawdą, skutkujących nałożeniem na Sprzedającego. kar lub innych sankcji – Kupujący oświadcza i akceptuje fakt, że Sprzedający będzie uprawniony w tym zakresie do roszczenia regresowego wobec Kupującego.

4. Jeżeli Strony indywidualnie nie uzgodniły inaczej to Kupujący składając niniejsze zamówienie do Sprzedającego akceptuje warunki ogłoszone w komunikacie cenowym oraz akceptuje, że domyślnym sposobem ustalania ceny i rabatu jest „cena z dnia odbioru”, a sposób ustalana ceny i rabatu - „cena z dnia zamówienia” wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego. Inny rabat niż wskazany w aktualnym komunikacie cenowym wpisany przez Kupującego w Zamówieniu nie stanowi zobowiązania dla Sprzedającego, może on zostać uwzględniony jedynie w drodze indywidualnych ustaleń stron.

5. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji przez Sprzedającego jest przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wystawienia awizacji przez Sprzedającego. Warunkiem realizacji zamówienia jest: posiadanie wolnych środków w limicie kredytowym lub zaksięgowanej na koncie Sprzedającego przedpłaty w godzinach przyjmowania zamówień oraz każdorazowo dostępność wybranych produktów paliwowych w określonych magazynach paliw.

6. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu niezbędnych danych identyfikacyjnych kierowcy oraz pojazdów uprawnionych do odbioru paliwa.

7. Wyłącznie kompletne i podpisane zamówienia składane w nieedytowalnej formie (np.: pliki PDF lub JPG) będą akceptowane i realizowane przez Sprzedającego.

8. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest na stronie internetowej Sprzedającego: www.solumus.pl
9. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Instrukcji odbioru paliw z bazy paliw Tanquid Polska Sp. z o. o. (dotyczy odbiorów z bazy paliw w Radzionkowie),zamieszczonej na stronie internetowej: https://solumus.pl/dokumenty-firmowe/