Solumus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zdrojowa 40, 02-927 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000640579

NIP nr 5252679229
Kapitał zakładowy: 118.500 zł (wpłacony w całości)

13.02.2020 Zawiadomienie

Solumus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Płocku
Armii Krajowej 34 m. 5, 09-410 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000751370

NIP nr 7743204548
Kapitał zakładowy: 1.100.000 zł (wpłacony w całości)